Career

ASSOCIATE (Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • ศึกษากฎหมายและจัดทำความเห็นทางกฎหมาย
 • ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence)
 • ร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย
 • ดำเนินการจดทะเบียนและขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า)นิติศาสตร์บัณฑิต ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะการอ่านศึกษากฎหมายโดยใช้หลักนิติศาสตร์ หากมีความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยตนเอง

PRODUCT MANAGER (Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • วิจัยตลาดและความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Legal Solutions และอื่น ๆ) และออกแบบ Customer Journey
 • ทำงานร่วมกับ Production Team ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ซึ่งรวมถึงลูกค้า และผู้ให้บริการผ่าน PROMPT Legal Solutions

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า)นิติศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
 • มีภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น
 • มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก

COURSE MANAGER (Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบโครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม และสื่อสาระบันเทิง
 • ติดต่อและประสานงานกับวิทยากร และผู้เรียน
 • จัดการ E-learning Platform
 • ทำงานร่วมกับ Production Team ในการจัดเตรียมสื่อการเรียน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า)นิติศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สนุกกับการคิดค้นกิจกรรมและวิธีการพัฒนาทักษะอย่างสร้างสรรค์
 • มีภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น
 • มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก

CONTENT CREATOR (Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคม
 • จัดเตรียมข้อมูล และจัดทำ Story Board สำหรับสื่อสาระบันเทิง
 • ทำงานร่วมกับ Production Team ในการจัดทำสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ วิดีโอ เกมส์ อินโฟกราฟิก

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี(หรือสูงกว่า)นิติศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอรูปแบบสื่อสาระบันเทิง
 • มีภาวะผู้นำ และมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็น
 • มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก

RESEARCH ASSISTANT (Lawyer Position – Contract)

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาวิจัยกฎหมายตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
 • เขียนบันทึกทางกฎหมาย และบทความกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าร่วมโครงการวิจัยพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการอ่านศึกษากฎหมายโดยใช้หลักนิติศาสตร์
 • มีทักษะการกำหนดขอบเขตการศึกษา การอ่านสรุปความย่อความ และการเขียนทางวิชาการ

VIDEO PRODUCTION / EDITOR (Non-Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • รับสรุปงานและ Story Board จาก Content Manager และวางแผนการถ่ายทำ
 • แนะนำสถานที่ถ่ายทำ รูปแบบการถ่ายทำ และการออกแบบฉาก
 • รวบรวมไฟล์ ตัดต่อลำดับภาพ ปรับแต่งภาพและเสียง

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีใจรักการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในการนำส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 • มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก

GRAPHIC DESIGNER (Non-Lawyer Position)

รายละเอียดงาน

 • รับสรุปงานและ Story Board จาก Content Manager และนำเสนอแนวคิดงานออกแบบ
 • ออกแบบกราฟิก และกราฟิกเคลื่อนไหว สำหรับเว็บไซต์ บทความ วิดีโอ เกมส์ และสื่อประเภทอื่น ๆ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีใจรักการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในการนำส่งงานตามเวลาที่กำหนด
 • มีทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก